Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10-6-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10-6-2015
την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου ότι για τα λειτουργούντα περίπτερα από
∆ηµητριάδος-Ιάσονος και Καρτάλη –Ιωλκού µέχρι το ύψος της Αναλήψεως θα
φύγουν γιατί όπως είναι δοµηµένα αυτή τη στιγµή, δεν υπάρχει πρόσβαση για τα
ΑµεΑ και τους πολίτες, τα περίπτερα που δόθηκαν στους ανάπηρους πολέµου και µε
τα χρόνια άλλαξε η λειτουργικότητά τους δηµιουργούν πρόβληµα στο κυκλοφοριακό,
θα δοθεί παράταση µέχρι 31-12-2015 θα γίνουν οι αλλαγές και πρέπει οι ιδιοκτήτες
να υποδείξουν τα σηµεία στα οποία επιθυµούν να µεταφερθούν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση της µετατόπισης των 21 περιπτέρων -εκ των οποίων σε λειτουργία
παραµένουν τα δώδεκα- και βρίσκονται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του ∆ήµου Βόλου
και συγκεκριµένα σε τµήµατα των οδών ∆ηµητριάδος (από Φιλελλήνων έως Μπόρελ),
Λαµπράκη (Μπόρελ – Σέκερη), Ιάσονος (Μπόρελ – Φιλελλήνων), Κ. Καρτάλη (Ιάσονος –
Αναλήψεως) και Ελ. Βενιζέλου (Αναλήψεως – Ιάσονος) και της µεταφοράς τους σε νέες
θέσεις οι οποίες θα υποδειχθούν από τους ιδιοκτήτες των λειτουργούντων περιπτέρων προς
τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Βόλου µέχρι τις 31-12-2015 οπότε και θα ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες.
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 410/2015
Ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Υπογραφή
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 11 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
Τα Μέλη
Υπογραφές
https://diavgeia.gov.gr/doc/796%CE%96%CE%A996-0%CE%9A%CE%98…
Μου αρέσει! · Σχολιάστε ·

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου